Zakład Wodociągów i Kanalizacji WiK z Żninie

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W AGLOMERACJI ŻNIN” nr POIS.02.03.00-00-0231/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 15 listopada 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu „MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W AGLOMERACJI ŻNIN”

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie.

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2020 r.

 

Finansowanie projektu pochodzić będzie z:

 • dotacji POIŚ 2014-2020 w wysokości 22.792.537,50 zł netto,
 • środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w wysokości 960.462,50 zł netto,
 • pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 12.000.000,00 zł netto.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 36.327.400,00 zł netto, w tym:

 • wydatki kwalifikowane 35.753.000,00 zł netto
 • wydatki niekwalifikowane 574.400,00 zł netto

Cele Projektu to:

 •  Skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 •  Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika.
 •  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych.
 •  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 •  Budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
 •  Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.
 •  Zwiększenie niezawodności dostaw wody.
 •  Budowa nowej sieci wodociągowej.
 •  Częściowe uniezależnienie się od obecnych dostawców wody.
 •  Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.
 •  Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki.
 •  Osiągnięcie wymaganego dyrektywami Unii Europejskiej stanu środowiska naturalnego i jego ochrona.

Przewidywane efekty przedsięwzięcia:

 •  Skuteczne usuwanie substancji biogennych ze ścieków odprowadzanych do odbiornika.
 •  Odzysk biogazu.
 •  Ograniczenie dopływu wód opadowych do oczyszczalni ścieków.
 •  Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej około 1280 osób (do 2020 roku).
 •  Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci wodociągowej około 250 osób (do 2020 roku).
 •  Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Żnin z własnych ujęć wody eksploatowanych przez Spółkę ZWiK „WiK” Sp. z o. o., którzy na chwilę obecną zasilani są przez Stację Uzdatniania Wody „Cerplon” w Cerekwicy.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez:

 •  Zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków.
 •  Uszczelnienie przewodów kanalizacyjnych.
 •  Zminimalizowanie ryzyka powstawania awarii sieci kanalizacyjnych.
 •  Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 •  Realizację postanowień i wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
 •  Realizację wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji 95%.
 •  Przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o. o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry